Aktualności

Kontakt

 

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej

 

Lipowina 7
14-500 Braniewo


Telefon: 55 244 40 19

Faks: 55 244 40 19

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook: Biblioteka Publiczna Gminy

 

Czynna 

Pon. - Pt.  7:00 - 15:00

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 14/VII/2016
Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 r.

 

 

 

S T A T U T

 

Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo

im. Marii Zientary-Malewskiej

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406);
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm);
5) niniejszego statutu.

 

§2

1.Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
3. Siedziba Biblioteki mieści się W budynku nr 7 W Lipowinie.
4. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Braniewo.

 

§3

1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Braniewo.
2.Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny W Olsztynie.

 

§ 4

1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej o treści „Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej" z adresem siedziby.
2. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej wizerunek otwartej książki a w otoku pełna nazwa biblioteki do oznakowania książek.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

 

§6

 1. Głównym celem Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.
 2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
  1. gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  3. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej
  4. opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
  5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi W skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 

§7

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.


III.ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 8

1.Na czele Biblioteki stoi Kierownik, do którego obowiązków zalicza się w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki;P
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej biblioteki;
5) przedstawienie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów finansowych i sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego.

 

§9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, a także pracowników administracji i obsługi.

 

§10

Kierownik, i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji - określone W odrębnych przepisach.

 

§11

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 12

W skład Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo wchodzą :
1. Świetlica W Żelaznej Górze , Żelazna Góra 24 , która pełni funkcję centra kultury lokalnej, organizuje czas wolny, integruje społeczność . Służy nie tylko dzieciom ale także dorosłym.
2.Punkt biblioteczny W Żelaznej Górze 24, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci młodzieży i dorosłych.
3.Punkt biblioteczny W Bemowiźnie 18, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Punkt biblioteczny W Brzeszczynach 11/2, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5.Punkt biblioteczny W Cielętniku 1B, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6.Punkt biblioteczny W Grzędowie 7/2, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7.Punkt biblioteczny W Gronówku 5/3, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
8.Punkt biblioteczny W Krasnolipiu 13B, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9.Punkt biblioteczny W Krzewnie 44, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. i  10.Punkt biblioteczny W Młotecznie 1/15, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
11.Punkt biblioteczny W Nowej Pasłęce 8/B, który prowadzi wypożyczanie książek dla dziec młodzieży i dorosłych.
12.Punkt biblioteczny W Szyleny Wieś (szkoła), który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
13.Punkt biblioteczny Rydzówka 1, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, (obsługuje Szyleny Osadę).
14.Punkt biblioteczny W Zgodzie 7b/2, który prowadzi wypożyczanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 13

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 15

1. Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan budżetu przygotowany przez Kierownika Biblioteki, a zatwierdzony przez Gminę Braniewo W Braniewie zwanej dalej ,,Organizatorem".
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych W ustawi o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

1) rocznej dotacji Organizatora;
2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
4) innych źródeł.

4. Tryb kontroli i sposób rozliczania z otrzymanej dotacji określa Organizator.
5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające je zadaniom.
6. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych W przepisach odrębnych z tym, że jej majątek może być wykorzystywana jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

 

§16

Gospodarka finansowa Biblioteki prowadzona jest przez księgowość Biblioteki.

 

§ 17

1. Usługi biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem, iż opłaty są pobierane za:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie W terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

2. Wysokość opłat, o których mowa W ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
3. Środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie statutowej działalności Biblioteki.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 18

1. Zmiany W statucie mogą być dokonywane W trybie określonym dla jego nadania.
2. Przekształcenie, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy Braniewo na warunkach i W trybie przewidzianym W obowiązujących przepisach.